sodexo.png

Историята на Содеско в България започва през 2003 година. Оттогава нашият екип от професионалисти непрестанно се стреми да подобри качеството на живот на компании и организации от всички бизнес сектори в България.

Содексо България предоставя услуги за социални придобивки и възнаграждения. С работата си ние допринасяме за прогреса на хората и резултатите на нашите клиенти и партньори, чрез подобряване качеството на живот на служителите и признание на техните постижения.

www.sodexo.bg

Image

Какво е Stop Hunger?

Stop Hunger („Спри глада“ от английски) е уникалната филантропска кауза на Содексо. Нейната мисия е да обедини общностите с инициативи, хора и ресурси, за да постигне устойчива промяна в борбата срещу глада.

Каква е връзката между Содексо и Stop Hunger?

Содексо е домът на "Stop Hunger". Служителите на Содексо поставят началото на инициативата през 1996 г. в САЩ. Днес служителите на Содексо са движещата сила на "Спри глада". Компанията също така осигурява основно финансиране за покриване на текущите разходи на Stop Hunger и подпомага благотворителните му дейности. Това означава, че 100% от всички събрани външни средства отиват за борба с глада. Stop Hunger изпълнява своята мисия вече 26 години.

Вижте всичко, което постигнахме през 2021 в нашия годишен доклад. Очаквайте скоро годишния доклад за 2022 година. 

Как подкрепяме Stop Hunger?

Всеки служител на Содексо България има право да използва един ден платен отпуск, за да подкрепи кауза, свързана с устойчивата борба с глада.

Научете повече за Stop Hunger

What is Stop Hunger?

Stop Hunger is Sodexo's unique philanthropic cause. Its mission is to unite communities with initiatives, people and resources to bring about sustainable change in the fight against hunger.

What is the relationship between Sodexo and Stop Hunger?

Sodexo is the home of Stop Hunger. Sodexo staff launched the initiative in 1996 in the United States.- Today Sodexo employees are the driving force behind Stop Hunger.- The company also provides essential funding to cover Stop Hunger's running costs and supports its charitable activities. This means that 100% of all external funds raised go to fight hunger.Stop Hunger has been fulfilling its mission for 26 years.

See everything we achieved in 2021 in our annual report. Look out for the 2022 annual report coming soon. 

How do we support Stop Hunger?

Every Sodexo employee is eligible to use one day of paid leave to support a cause related to the sustainable fight against hunger.

Learn more about Stop Hunger 

Image

BCause Foundation is the official charity partner of the event and donations are processed via www.platformata.bg

l_1669283549_dechica.jpg

Содексо подкрепя Фондация Дечица

Фондация „Дечица“ работи с деца в неравностойно положение и лишени от родителска грижа. Родителската грижа е нещо много повече от осигуряване на подслон – тя е подкрепата, която ни учи да се справяме с предизвикателствата и да вървим смело напред, защото знаем, че винаги имаме някого зад гърба си.

Това са деца, които имат нужда някой да повярва в тях, за да изградят заедно доверени отношения и да им помогне да се развият като хора и личности. За целта различни специалисти (логопед, психолог, учители, хореографи), така и доброволци отделят регулярно от времето си, за да го прекарат с децата – да бъдат добрият пример, за да мотивират децата да бъдат като тях, да им покажат всичко онова, което институцията не може – как да плануват бюджета си, как да пазаруват в магазина, защо е важно да гласуваме и т.н.

Sodexo supports Dechica Foundation

Фондация „Дечица“ работи с деца в неравностойно положение и лишени от родителска грижа. Родителската грижа е нещо много повече от осигуряване на подслон – тя е подкрепата, която ни учи да се справяме с предизвикателствата и да вървим смело напред, защото знаем, че винаги имаме някого зад гърба си.

Това са деца, които имат нужда някой да повярва в тях, за да изградят заедно доверени отношения и да им помогне да се развият като хора и личности. За целта различни специалисти (логопед, психолог, учители, хореографи), така и доброволци отделят регулярно от времето си, за да го прекарат с децата – да бъдат добрият пример, за да мотивират децата да бъдат като тях, да им покажат всичко онова, което институцията не може – как да плануват бюджета си, как да пазаруват в магазина, защо е важно да гласуваме и т.н.

pulse_n.jpg

Жени променят света за жени

BCause, Stop Hunger Women Empowerment Fund и Содексо България стартират програма, която цели пряко да повлияе на 120+ жени от уязвими групи да поемат активна роля в преодоляването на тежки ситуации в живота си и да заживеят независимо и пълноценно.

Програмата ще продължи три години и ще включва подкрепа за психологическа оценка и съвети, обучение за умения за заетост и самонаемане и специален предприемачески Акселератор за жени с бизнес идеи, целящи положително въздействие върху различни аспекти от живота на жените.

BCause ще работи с партньорски неправителствени организации, подкрепящи жени с увреждания, засегнати от домашно насилие и мигранти и ще използва ресурсите и методиките на своя Център за предприемачество "Ринкър".

За да увеличим ефекта от бизнес Акселератора в програмата, ние се стремим да привлечем повече финансови поддръжници. Ще използваме средствата, за да наградим най-добрите развиващи се бизнес идеи с малък начален грант, с който те да започнат осъществяване на идеите си, да прототипират и достигнат ниво, по-близо до планираните цели.

Women change the world for women

BCause, Stop Hunger Women Empowerment Fund and Sodexo Bulgaria are launching a programme aiming to directly impact 120+ women from vulnerable groups to take an active role in overcoming obstacles and setbacks in their lives and move forward to a meaningful and independent living.

The programme will run for three years and include support to assessment and psychological mentoring, training for employability and self-employment skills and a special entrepreneurship accelerator for women with business ideas impacting women’s lives.

BCause will work with partners NGOs supporting women with disabilities, affected by domestic violence, and migrants.The accelerator part will be run using the resources and methodologies of Rinker Centre for entrepreneurship.

To increase the effect of the Accelerator component of the programme we are looking to attract more financial supporters. We shall use the funds to award best developing business ideas with a small seed grant to start implementation, prototype and grow to achieve the planned goals.

igrachkite.png

Библиотека на играчките - подкрепете ранното детско учене чрез играта

Играта не е само за децата!Играта е начинът, чрез който малкото дете учи и възприема света, учи езика, общува с деца и възрастни, изгражда себе си като бъдеща личност. А родителите са най-важната част от играта за децата си.

Библиотека на играчките в Карин дом може да помогне на родителите да изберат играчки и да дадат предложения за игра, подкрепяйки уникалните възможности на своето дете. Чрез Библиотека на играчките в новия комплекс на Карин дом искаме да достигнем до родителите на деца от 0 до 7г и да ги поканим да играят заедно в спокойна атмосфера и професионална подкрепа.

...

Toy Library - Support early childhood learning through play

The game is not just for kids!The game is the way through which the small child learns and perceives the world, learns the language, communicates with children and adults, builds himself as a future person. And parents are the most important part of the game for their children.

A Toy Library at Karin Dom can helps parents select toys and provide play suggestions, supporting their child's unique abilities. Through the Toy Library in the new Karin Dom complex, we want to reach parents of children from 0 to 7 years old and invite them to play together in a relaxed atmosphere and witn professional support.

...

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта