Back to Campaigns

Съвременно и екологично отопление за ОУ Васил Левски село Славяново


Енергийно обследване на сградата на ОУ Васил Левски село Славяново

We need:

Modern, ecological and energy-saving heating of the building of Vassil Levski Primary School in Slavyanovo, Bulgaria

Стратегическа цел на училището: Постигането на топлинен комфорт през студените месеци в годината е възможно само при добре функционираща отоплителна инсталация, която, освен да гарантира комфорта на обитателите, е добре да бъде и достатъчно ефективна от икономическа и енергийна гледна точка.

 ОУ "Васил Левски" ежедневно има около 80 постоянни обитатели – средно 66 ученици и 14 души персонал. Училището ни не е голямо, но е единственото достъпно за децата, живеещи в съседните 5 села.

Зимните месеци са истинско изпитание за човешката ни природа, тъй като класните стаи и администрацията се отопляват с печки на твърдо гориво- температурата на въздуха не е постоянна, коридорите и една трета от сградата остават неотопляеми. Това значително затруднява учебната работа за цели 5 месеца от годината.

При наличие на необходимия финансов ресурс бихме могли да предприемем действие срещу това значително неудобство. За съжаление поради малкия брой ученици  и малкия брой паралелки, с които е обвързано финансирането на училището, не можем да си позволим разходи за материално подобряване на средата. А тя е изключително важна! Бихме искали да осигурим на своите ученици уютна учебна обстановка и през студените зимни месеци и по-високо качество на предоставяната от наша страна услуга. За тази цел са ни нужни не много средства, за да направим първата и решаваща крачка в тази посока. 

Преди да се направи подобрение на отоплителната система на сградата, задължително е да бъде извършено енергийно обследване, на базата на което да се разработи проект за енергийна ефективност.

За енергийното обследване  нашето училище се нуждае от 3500 лв., които да заплатим на фирма за установяване на техническите характеристики на сградата. В резултат от обследването, ще бъде възможно да се изготви училищен проект за енергийна ефективност и да се предприемат реални ремонтни дейности.

Вярваме, че за първата и решаваща стъпка към положителна промяна на средата в ОУ "Васил Левски", ще  ни подадат ръка дарители от Платформата.бг, обичащи да помагат на училища. Ние всички в ОУ "Васил Левски"- учители, ученици, родители и местна общност, мечтаем да видим промяната!

Мечтаем да успеем да съберем тези 3500 лв.и да дадем старт на положителната промяна в нашето училище!

Помогнете за осъществяването на нашата цел – съвременно, екологично и енергоспестяващо отопление за училището ни. Дарете ни, ще Ви се отблагодарим подобаващо!

Strategic goal of the school: Achieving thermal comfort during the cold months of the year is only possible with a well-functioning heating system that, in addition to ensuring the comfort of the occupants, is also good enough to be economically and energy-efficient.

"Vasil Levski" Primary School has about 80 permanent residents - an average of 66 students and 14 staff members. Our school is not large but it is the only one available for children living in the neighboring 5 villages.

The winter months are a real test of our human nature, as the classrooms and the administration are heated with solid fuel stoves - air temperature is not constant, corridors and one-third of the building remain unheated. This makes learning difficulties for 5 months of the year.

If we have the necessary financial resources, we can take action against this considerable inconvenience. Unfortunately, due to the small number of pupils and the small number of classes to which the school funding is linked, we can not afford the cost of material improvement. And she is extremely important! We would like to provide our students with a cozy learning environment during the cold winter months and higher quality of our service. For that, we need not much, but not a little, especially when you do not have them, to make the first and decisive step in that direction.

Before an improvement is made to the building's heating system, it is imperative to carry out an energy audit on the basis of which to develop an energy efficiency project.

For our energy audit, our school needs 3500 BGN to pay to a company to establish the technical characteristics of the building. As a result of the survey, it will be possible to draw up a school project on energy efficiency and to undertake real repair work.

We believe that for the first and decisive step towards a positive change of the environment in Vassil Levski Primary School, we will be handing over the hand of donors from Platforma.bg who love to help schools. We all in Vassil Levski School - teachers, pupils, parents and local community, we dream of seeing the change!

We want to be able to collect the 3500 leva and start the positive change in our school!

Help us achieve our goal - modern, environmentally-friendly and energy-saving heating for our school. Donate us, we will be grateful to you!

Default Avatar
Боряна Николова
Donated so far
 35  лв.

Goal amount
 3,500  лв.
End of Campaign
12.01.2020
Donor(s)
2

Category : Подобряване на средата

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: ОУ Васил Левски

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  35  лв.

Giveback details


Donate 20 lv. and get:
Ще получите подарък от училището в
цифров вид и ние ще публикуваме вашето
име в списъка на дарителите на
уебсайта на училището и facebook
страницата на инициативата.

Total: 1000 gift/s/.
 

Donate 50 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма и ние ще
публикуваме вашето име в списъка на
дарителите на уебсайта на училището и
на страницата във Фейсбук на
инициативата

Total: 500 gift/s/.
 

Donate 100 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, пощенска
картичка, създадена от ученици, и ще
публикуваме вашето име в списъка на
дарителите на уебсайта на училището и
на страницата във Фейсбук на
инициативата

Total: 350 gift/s/.
 

Donate 200 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, пощенска
картичка, създадена от ученици, и ще
публикуваме вашето име в списъка на
дарителите на уебсайта на училището и
на страницата във Фейсбук на
инициативата.

Total: 150 gift/s/.
 

Donate 500 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, пощенска
картичка, създадена от ученици, и ще
публикуваме вашето име в списъка на
дарителите на уебсайта на училището и
на страницата във Фейсбук на
инициативата. Също така ще бъдете
тържествен гост в „Деня на дарителя“,
който ще организира училището след
приключване на инициативата.

Total: 0 gift/s/.
All giveback are sold.
 

Donate 1000 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, творческо
изделие на ученик от училището и ще
публикуваме вашето име в списъка на
донорите на уебсайта на училището и на
страницата във Фейсбук на
инициативата. Също така ще бъдете
тържествен гост в „Деня на дарителя“,
който ще организира училището след
приключване на инициативата.

Total: 5 gift/s/.
 

Donate 1500 lv. and get:
Ще получите благодарствен подарък от
училището в печатна форма, мащабно
произведение на изкуството, създадено
от ученици, и ще публикуваме вашето
име в списъка на дарителите на
уебсайта на училището и facebook
страницата на инициативата. Също така
ще бъдете тържествен гост в „Деня на
дарителя“, който ще организира
училището след приключване на
инициативата.

Total: 5 gift/s/.
 

Campaign QR Code

Съвременно и екологично отопление за ОУ Васил Левски село Славяново - Платформата
Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!