Back to Campaigns

Участник в Световния шампионат по тенис на маса за хора с деменция


Една кампания за сбъдване на мечти и подобряване на физическото и когнитивното здраве на хора с деменция.

Практикуването на тенис на маса сред хора с когнитивни проблеми особено в ранен стадий на заболяването има доказан благотворен ефект върху тяхното здраве като намалява стреса и напрежението, подобрява координацията и движението.

Първият Световен фестивал по тенис на маса за здраве за хора с деменция се състоя в Крит, Гърция през 2023 г. и Веселин е един от 10 мъже в дома за пълнолетни лица с деменция в гр. Казанлък, който имаше възможността да вземе  участие в него, благодарение на събраните средства от всички дарители към Платфорамата.бг.

И така Веселин става Българската олимпийска надежда на дома, на сдружение "Състрадание Алцхаймер" и на България. На фестивала Веселин се състезава сърцато. Треньорите виждат в него истински потенциал и вече има предложения да го обучават. Веселин е силно впечатлен от организацията на турнира, от новите запознанства с другите участници и от персоналното внимание и споделя, че това ще остане един незабравим спомен за него. След неговото участие и други потребители на ДПЛД са амбицирани да участват и на следващия шампионат и фестивал по тенис на маса за здраве, за хора с деменция, който ще се проведе през октомври 2024 г. в Maizières-les-Metz, Франция. Основната цел на фестивала е повишаването на осведомеността за ползите от редовното практикуване на тенис на маса за хора с когнитивни разстройства като болестта на Алцхаймер.

За осигуряването на това безценно българско участие на фестивала във Франция е необходима сумата от 5 000 лева (пътни разходи за участник и двама придружители, настаняване и престой).

Благодарим на  всички, които ще подкрепят това благородно начинание, защото вашата подкрепа ще помогне за осъществяване на „Мисия включване: български олимпийски надежди на Световния шампиона/ фестивал по тенис на маса за хора с деменция във Франция през 2024  г.“ да се случи.

Подкрепяйки Веселин, вие ще подпомогнете популяризирането и на ползите на спорта в България и за превенция, както и за изкуството на включването на хората с деменция!

Благодарим на всички  за подкрепата!

In English:

Mission inclusion: Bulgarian participant at the World Alzheimer's Table Tennis Championships in France in 2024. 

This campaign is for making dreams come true and improving the physical and cognitive health of people with dementia.The practice of table tennis by people with cognitive problems, especially in the early stages of the disease, has a proven beneficial effect on their health, reduces stress and tension, improves coordination and movement. The first World Table Tennis Festival for Health for people with dementia took place in Crete, Greece in 2023, and Veselin is one of 10 men in the nursing home for adults with dementia in Kazanlak, who had the opportunity to take part in it, thanks to the funds raised by all donors in Platformata.bg.

At the festival Veselin competed with a lot of inspiration. The coaches have seen real potential in him and there are already suggestions to train him. Veselin is very impressed by the organisation of the tournament, new acquaintances with other participants and personal attention and shares that this will remain an unforgettable memory for him. After his participation, other residents of the nursing home are also ambitious to participate in the next World Alzheimer's Table Tennis Championships, which will take place in October 2024 in Maizières-les-Metz, France. The main goal of the festival is to raise awareness of the benefits of regular table tennis practice for people with cognitive disorders such as Alzheimer’s disease.In order to ensure this invaluable Bulgarian participation at the festival in France the sum of BGN 5000 is needed (travel expenses for the participant and two caregivers, accommodation and stay).

We are grateful to all who will support this noble initiative, because your support will help to realise the “Mission inclusion: Bulgarian Olympic hopes at the World Alzheimer's Table Tennis Championships in France in 2024.”Supporting Veselin will help promoting the benefits of this sport in Bulgaria and for prevention, as well as for the art of involving people with dementia!

Thank you all for your support!

Еn français

«Mission inclusion: Participant bulgare à Championnat du monde de tennis de table pour les personnes atteintes de démence en France en 2024.»  Une campagne pour réaliser les rêves et améliorer la santé physique et cognitive des personnes atteintes de démence.

La pratique du tennis de table par les personnes ayant des problèmes cognitifs, en particulier dans les premiers stades de la maladie, a un effet bénéfique prouvé sur leur santé, réduisant le stress et la tension, améliorant la coordination et le mouvement. Le premier festival mondial de tennis de table santé pour les personnes atteintes de démence et le Championnat du monde ont eu lieu en Crète, en Grèce, en 2023, et Veselin est l’un des 10 hommes à la maison pour adultes atteints de démence à Kazanlak, qui ont eu l’occasion d’y participer, grâce aux fonds recueillis par tous les donateurs dans le Platformata.bg.

Au championnat Veselin joue avec le cœur. Les entraîneurs ont vu un réel potentiel en lui et il y a déjà des suggestions pour le former. Veselin est très impressionné par l’organisation du tournoi, les nouvelles connaissances avec d’autres participants et l’attention personnelle et partage que cela restera un souvenir inoubliable. Après sa participation, d’autres hommes de l’etablissement sont également ambitieux pour participer au prochain Championnat du monde de tennis de table pour les personnes atteintes de démence, qui aura lieu en octobre 2024 à Maizières-les-Metz, France. L’objectif principal du festival est de sensibiliser aux avantages du tennis de table régulier pour les personnes atteintes de troubles cognitifs tels que la maladie d’Alzheimer.

Afin d’assurer cette précieuse participation bulgare au festival en France, la somme de 5000 BGN (frais de transport pour un participant et de deux accompagnateurs, hébergement et séjour) est requise.Merci à tous ceux qui soutiendront cette noble entreprise, car votre soutien aidera à réaliser « la mission inclusion: Espoirs olympiques bulgares au Championnat du monde de tennis de table pour les personnes atteintes de démence en France en 2024 » .Soutenir Veselin contribuera à promouvoir les avantages de ce sport en Bulgarie et pour la prévention, ainsi que pour l’art d’impliquer les personnes atteintes de démence!

Merci à tous pour votre soutien! 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Красимира Йорданова
Donated so far
 20  лв.

Goal amount
 5,000  лв.
End of Campaign
27.09.2024
Donor(s)
1

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "Състрадание Алцхаймер България"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Красимира Йорданова

Campaign QR Code

Участник в Световния шампионат по тенис на маса за хора с деменция  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта