sodexo.png

Историята на Содеско в България започва през 2003 година. Оттогава нашият екип от професионалисти непрестанно се стреми да подобри качеството на живот на компании и организации от всички бизнес сектори в България.

Содексо България предоставя услуги за социални придобивки и възнаграждения. С работата си ние допринасяме за прогреса на хората и резултатите на нашите клиенти и партньори, чрез подобряване качеството на живот на служителите и признание на техните постижения.

www.sodexo.bg

Image

Какво е Stop Hunger?

Stop Hunger („Спри глада“ от английски) е уникалната филантропска кауза на Содексо. Нейната мисия е да обедини общностите с инициативи, хора и ресурси, за да постигне устойчива промяна в борбата срещу глада.

Каква е връзката между Содексо и Stop Hunger?

Содексо е домът на "Stop Hunger". Служителите на Содексо поставят началото на инициативата през 1996 г. в САЩ. Днес служителите на Содексо са движещата сила на "Спри глада". Компанията също така осигурява основно финансиране за покриване на текущите разходи на Stop Hunger и подпомага благотворителните му дейности. Това означава, че 100% от всички събрани външни средства отиват за борба с глада. Stop Hunger изпълнява своята мисия вече 26 години.

Как подкрепяме Stop Hunger?

Всеки служител на Содексо България има право да използва един ден платен отпуск, за да подкрепи кауза, свързана с устойчивата борба с глада.

Научете повече за Stop Hunger

What is Stop Hunger?

Stop Hunger is Sodexo's unique philanthropic cause. Its mission is to unite communities with initiatives, people and resources to bring about sustainable change in the fight against hunger.

What is the relationship between Sodexo and Stop Hunger?

Sodexo is the home of Stop Hunger. Sodexo staff launched the initiative in 1996 in the United States.- Today Sodexo employees are the driving force behind Stop Hunger.- The company also provides essential funding to cover Stop Hunger's running costs and supports its charitable activities. This means that 100% of all external funds raised go to fight hunger.Stop Hunger has been fulfilling its mission for 26 years.

How do we support Stop Hunger?

Every Sodexo employee is eligible to use one day of paid leave to support a cause related to the sustainable fight against hunger.

Learn more about Stop Hunger 

Image

BCause Foundation is the official charity partner of the event and donations are processed via www.platformata.bg

l_1695281774_l_1669283549_dechica.jpg

Образование, придобиване на нови професионални умения и програма за раздаване на храна

Средства в подкрепа на Фондация „Дечица”, Фондация „Карин Дом и  Фондация „Конкордия България“.

Събраните средства ще бъдат разделени по равно между трите фондации, чиято работа Содексо България подкрепя вече една година, като част от локалните ни активности по патронажа на Stop Hunger (нашата уникална глобална благотворителна кауза).

Средствата ще могат да бъдат използвани от фондациите в подкрепата усилията си да дадат допълнителни знания на деца и юноши, които ще им помогнат в професионалния им път, както и подкрепят програмите им за раздаване на храна на семейства в нужда. 

Благодарим за подкрепата!

Education, acquisition of new professional skills and food distribution programme

Funds in support of the Dechitsa Foundation, Karin Dom Foundation and Concordia Bulgaria Foundation. 

The funds raised will be divided equally between the three foundations, whose work Sodexo Bulgaria has been supporting for a year now, as part of our local activities under the patronage of Stop Hunger (our unique philanthropic cause). 

The funds can be used by the foundations to support their efforts to give additional skills to children and adolescents that will help them in their professional path, as well as support their programs to distribute food to families in need. 

Thank you for your support!

 

pulse_n.jpg

Овластяване на жени и постигане на икономическа независимост

Средства в подкрепа на Фондация „Emproove” и Фондация „За Доброто“.

Събраните средства ще бъдат разделени по равно между двете фондации, чиято работа Содексо България подкрепя вече една година, като част от локалните ни активности под патронажа на Stop Hunger (нашата уникална глобална благотворителна кауза).

С тях двете фондации ще помогнат на жени, преживели насилие, и бежанки, избягали със семействата си от войната в Украйна, да се адаптират към работния пазар и да постигнат своята икономическа независимост. 

Благодарим за подкрепата!

Women empowerment and economic independence

Funds in support of the Emproove Foundation and Za Dobroto Foundation. 

The funds raised will be divided equally between the two foundations, whose work Sodexo Bulgaria has been supporting for a year now, as part of our local activities under the patronage of Stop Hunger (our unique philanthropic cause). With these funds, the two foundations will help women survivors of violence and refugees who fled with their families from the war in Ukraine to adapt to the labour market and achieve economic independence. 

Thank you for your support!

Кампaнии на Sodexo с Платформaта.бг

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта