Всички кампании

ВРЕМЕ Е ДА ВНЕСЕМ ЕДНА НОВА ФОРМА НА БОРБА С ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ!


For English please scroll below!

В моменти на гняв много мъже прибягват до насилие спрямо свои близки – членове на семейството или интимни партньори. Насилието може да е физическо или вербално, да се проявява системно или по-рядко. Някои от  тези мъже ;може би искат  да променят поведението си, но не знаят как, и страдат мълчаливо, докато неволно рушат своите най-важни връзки с най-близките им хора.

В опит насилието да бъде предотвратено, в някои страни по света има горещи телефонни линии, уебчат и други форми на комуникация за мъже-насилници. Те могат да се обърнат за помощ при гарантирана дискретност, да споделят проблема си и да получат съвети от професионалисти как да разпознават и управляват гнева си, и как да изразяват негативните си чувства без насилие, по начин, който укрепва, вместо да влошава отношенията им с най-близките.

В България подобна услуга липсва. Ние искаме да променим това.     

Настоящата кампания има за цел да създаде първата в България гореща телефонна линия за подкрепа на мъже, упражняващи домашно насилие, за промяна на поведението им..

Линията ще бъде обслужвана от психолози, които няма да съдят и обвиняват, а ще разбират и предлагат помощ. Няма готови универсални решения, всеки случай е различен. Консултантите ще помагат за осъзнаване на насилственото поведение и, заедно с мъжа на телефона ще търсят работеща стратегия. Има начини да се излезе от омагьосания кръг на насилието, ако човек получи нужната строго индивидуализирана подкрепа, при гарантирана конфиденциалност.

Психологическата помощ за упражняващия насилие е доказана стратегия за предотвратяване и намаляване на домашното насилие.

Помогнете ни да дадем възможност поне на някои мъже-насилници да направят своя избор.

Подкрепете ни, като дарите!

--------------------------

IT IS TIME TO BRING TO BULGARIA A NEW FORM OF COMBATING DOMESTIC VIOLENCE!

In fits of anger, many men resort to violence against family members or intimate partners. Violence can be physical or verbal, systemic or less frequent. Some of these men perhaps want to change their behavior, but do not know how, and suffer in silence as they inadvertently ruin their most important relationships.

In an attempt to prevent violence, some countries around the world have hotlines, web chats and other forms communication for male abusers. They can seek help with guaranteed discretion, share their problem, and receive advice from professionals on how to recognize and manage their anger, and how to express their negative feelings without violence, in a way that strengthens rather than worsens their relationships with loved ones.

There is no such service in Bulgaria. We want to change that.

The current campaign aims to create the first hotline in Bulgaria to support men who commit domestic violence, to change their behavior.

The hotline will be served by psychologists who will not judge or accuse, but will understand and offer help. There are no one-size-fits-all universal solutions, each case is different. The therapists will help to raise awareness of the violent behavior and together with the man on the phone they will develop a working strategy. There are ways to get out of the vicious cycle of violence if one receives the necessary strictly individualized support, with guaranteed confidentiality.

Psychological support offered to the perpetrator of violence is a proven strategy for preventing and reducing domestic violence.

Please help us enable at least some male abusers to make their choice.

Please donate.


Новини и коментари

Основна снимка
Български хелзинкски комитет
Дарения
 695  лв.

Целева сума
 8,000  лв.
Край на кампанията
29.12.2020
Дарители
12

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение Български хелзинкски комитет

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  25  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Пламена Солакова  50  лв.
Анонимен дарител  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Български хелзинкски комитет

QR Code на кампанията

ВРЕМЕ Е ДА ВНЕСЕМ ЕДНА НОВА ФОРМА НА БОРБА С ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта