Всички кампании

На първа линия - кампания в помощ на медиците в борбата с COVID-19


27.05.2020: До момента раздадохме 10,000 защитни маски FFP2 като покрихме болнични заведения в почти всички области на България. Също така, поръчахме общо около 20,000 маски. Pаздадените маски бяха тествани успешно за качество в Лабораторията на Швейцарската Конфедерация в град Шпийц.

Подробен отчет вижте тук

English below

Кои сме ние?

Ние сме българи, учещи и работещи в различни държави по света и в България. Някои от нас са деца на български лекари, работещи на първи линия за овладяване на пандемията. Заедно с нашите приятели се обединяваме, за да помогнем за по-бързо справяне с това предизвикателство.

Кампанията На Първа Линия започва набиране на средства в борбата срещу COVID-19, като смятаме, че предпазването на медиците на първа линия е от ключово значение за овладяване на епидемията в България.

Задълбоченото ни проучване на болничните заведения в България установи, че предпазните консумативи като маски и гащеризони остават най-острата нужда. Нашата цел е да дарим 15000 филтърни предпазни маски за медицински цели от типа FFP2/3 на болниците в областните градове в България, които се борят с COVID-19.

 

Събраните средства ще бъдат разпределени към нуждаещите се болници на базата на математически модел с фактори, включващи:

 • Текущи нужди на болничните заведения
 • Брой пациенти в съответното заведение
 • Направени дарения до този момент
 •  Население на областта

Инициатори на кампанията "На първа линия":

 • Мина Драганова е дъщеря на лекар. Завършва университета INSEAD. В момента живее и работи в Швейцария.
 • Д-р Андрей Райков е син на лекари. Завършва докторската си степен в Jacobs University Bremen. В момента живее в София и ръководи екип учебно съдържание в образователния сайт Уча.се.
 • Д-р Димитър Жечев е главен технически директор и съосновател на софтуерната компания "Inpher" (inpher.io) с офиси  в Швейцария и САЩ. През последните 10 години, Димитър Жечев преподава математика и криптография и води изследователска група в Швейцарския Федерален Политехнически Институт (EPFL).

Кампанията се организира съвместно с Фондация Бикоуз.

Посланици на кампанията са водещи предприемачи и IT специалисти:

 • Д-р Преслав Наков е ст. н.с. I ст. в Катарския институт по компютърни изследвания, Хамад бин Халифа Юнивърсити. Той ръководи проекта Tanbih (http://tanbih.qcri.org/), който има за цел да ограничи ефекта от „фалшивите новини“, пропагандата и медийните пристрастия, като покаже на потребителите какво четат.
 • Николай Недялков преподава на студенти в областта на информационните технологии в Софийския университет, отдел Компютърни науки от 2001 г. насам. Основател и изпълнителен д-р на Тикси (tixi.bg) – иновативна продуктова компания, специализрана в областта на градската мобилност. Президент на Асоциация за информационна сигурност (www.iseca.org).
 • Милена Ботева е завършила международни икономически отношения във ВТУ, Велико Търново. Съосновател е на компанията FLEX SPACE (flexspace.bg), която се занимава с проектиране и изпълнение на функционални решения за обособяване на офис пространства.
 • Д-р Светлин Наков е IT специалист и основател на софтуерния университет СофтУни.
 • Атанас Павлов е предприемач, завършил MIT, работил в BMW по компютърни симулации, свързани с динамика на флуидите, оновател на фирмата SysMo, разработваща софтуер за анализ на данни
 • Дарин Маджаров е предприемач, основател на платформата за онлайн обучение Уча.се.
 • Иван Петров е VP Software Engineering в PaySafe и е последовaтел на Lean Thinking и Agile. Има 20+ години опит в разработването на софтуерни продукти като инженер, архитект, мениджър и ментор основно в high-risk бизнеси и онлайн услуги. Като част от екипа на PaySafe печели наградата на Капитал Медия за IT компания две години подред.
 • Борис Паскалев е главен изпълнителен директор на швейцарската компания DeepCode и е с повече от 15 години опит в разрастваането на startup kомпании, бизнес развитие, R&D както и глобално управление на екипи. Завършил е MBA в TRIUM, както и бакалаварска и магистърска степени от Масачузетския Технологичен Институт (MIT).

Надяваме се заедно да помогнем!

Всяка подкрепа е важна - дарявайте според възможностите си или разпространявайте кампанията сред приятелите си!

Искрено благодарим за оказаната подкрепа!

Бъдете здрави!

.-.-.-.-.-.-.-.

27.05.2020: We distributed 10,000 high-quality masks FFP2 covering hospitals in almost all regions of Bulgaria. We also ordered a total of 20,000 masks. The distributed and ordered masks were successfully tested for quality assurance at the Spiez Laboratory of the Swiss Confederation.

For detailed information about the donations, click here

About us

We are a group of Bulgarians studying and working around the globe and friends. Some of us are children of medical doctors on the frontline of the fight against COVID-19. We are uniting in order to help deal with this challenge faster.

"On the Frontline", a fundraising campaign co-organized with BCause Foundation, aims to support the fight against COVID-19 in Bulgaria. The funds will be used to purchase medical supplies, protective and medical equipment as well as antiviral and other drugs for hospitals in Bulgaria. Protecting medical personnel on the frontline is key for a sustainable healthcare system in Bulgaria during the COVID-19 pandemic.

Our detailed investigation of the bulgarian hospitals showed that the need for protective gear such as masks and overalls remains rather acute . Thus our goal is to donate to the hospitals in Bulgaria 15000 FFP2/3  protective filter masks for medical purposes. 

The funds will be distributed to the hospitals in need using a mathematical model taking into account the following, but not limit to, factors:

 • Current hospital needs
 • Number of COVID-19 patients
 • Received donations
 • Population of the administrative region

“On The Frontline” campaign has been started by:

 • Mina Draganova comes from a doctor's family. She graduated from INSEAD University and is currently living and working in Switzerland.
 • Andrey Raykov is a son of two medical doctors. He obtained his doctoral degree from Jacobs University Bremen. He is currently living in Sofia and is heading the educational content team of the top online education company in Bulgaria - Ucha.se (www.ucha.se).
 • Dimitar Jetchev is Chief Technology Officer and Co-founder of the software company Inpher (www.inpher.io) with offices in Switzerland and USA. In the past 10 years Dimitar has been teaching mathematics and cryptography, and is leading a research group in the Swiss Federal Polytechnic Institute (EPFL).

The campaign is organized in collaboration with BCause Foundation. 

The group of ambassadors of the campaign consists of leading entrepreneurs and IT experts:

 • Dr. Preslav Nakov is a Principal Scientist at the Qatar Computing Research Institute, HBKU. He leads the Tanbih project (http://tanbih.qcri.org/), which aims to limit the effect of "fake news", propaganda and media bias by making users aware of what they are reading.
 • Nikolay Nedyalkov is the Chairman of the Bulgarian  Information SECurity Association(iseca.org). Nikolay enjoys working with students in the IT field and has been an Associate Professor at the Sofia University, Computer Science Department since 2001. Since 2016, he has been developing his own business – company Tixi – a technological provider experienced in intelligent transport systems and electronic payments, which operates in several cities across Bulgaria and also in Chicago (USA).
 • Milena Boteva graduated from St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo with a degree in International Relations. She co-founded the company FLEX SPACE (flexspace.bg) for design and development of office space functional solutions.
 • Dr. Svetlin Nakov is an IT expert, entrepreneur and founder of Software University SoftUni (https://softuni.bg).
 • Atanas Pavlov graduated from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the US and has worked for BMW on computational fluid dynamics. He is a co-founder of SysMo, a software company developing software tools for CFD as well as data analytics in biotech.
 • Darin Madzharov is an entrepreneur and founder of the online education platform (https://ucha.se).
 • Ivan Petrov is a VP of Software Engineering at PaySafe and a promoter of Lean Thinking and Agile. With more than 20+ years of experience in software development as an engineer, architect, manager and a mentor, his main focus is on high-risk business and online services. As a member of the PaySafe team, he is a winner of the Capital Media prize for IT company two years ahead.
 • Boris Paskalev has more than 15 years industry experience in growing technology start-ups to above $1Bn, business/product development, R&D, global team management and lean operations. He has an executive MBA from TRIUM as well as MSc and BSc from MIT.

Stay healthy!

Новини и коментари

Основна снимка
Димитър Жечев
Дарения
 58,449  лв.

Целева сума
 100,000  лв.
Край на кампанията
30.06.2020
Дарители
192

Категория на кампанията : Лечение / рехабилитация

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация BCause

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  200  лв.
Анонимен дарител  300  лв.
Атанас Тончев  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Talia Nathan  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Димитър Жечев

QR Code на кампанията

На първа линия - кампания в помощ на медиците в борбата с COVID-19 - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта