Всички кампании

Подкрепете Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак 2023


Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак
(for English scroll down)

In Memoriam

На 09.08.2023 г. ни напусна доц. д-р Петър Шурулинков – човекът, по чиято идея се създаде Опръстенителен лагер Дуранкулак. Той беше oрнитолог, зоолог, с активна природозащитна позиция, участвал и научно обосновал нуждата от създаването на десетки защитени територии по ЗЗТ и Натура - 2000; разработвал техните цели и планове за управление; участвал в стотици експертни заседания към ангажирани министерства и контролни органи; канен като вещо лице и експерт в десетки дела за опазване на дивата природа.  Доц. д-р Шурулинков се изправяше със силата на науката и всеобхватните си знания срещу инвестиционни предложения с негативно въздействие върху фауната – ветрогенераторни паркове, фотоволтаични паркове, кариери за добив на полезни изкопаеми и инертни материали, туристически и спортни комплекси. Активен участник в борбата за опазване на българските гори и много други важни и уязвими местообитания. Основен изследовател и защитник на българската орнитофауна.

Доброволците от Опръстенителен лагер Дуранкулак благодарим за приноса на доц. д-р Шурулинков към опазването на българската природа и ще дадем всичко по силите си да продължим да провеждаме успешно „Опръстенителен лагер Дуранкулак“.

 

Кои сме ние? 

Ние сме Опръстенителен лагер Дуранкулак. 

Опръстенителният лагер се организира ежегодно от 2019 г. Той е съвместна дейност на НПМ-БАН, ИБЕИ-БАН, СДП "Балкани", Фондация ЛЬО Балкан и г-н Патрик Бергкамп – опръстенител на птици от Холандия. 

Какво правим и защо е важно? 

Целта на лагера е изследване на миграцията на птиците по Западночерноморския прелетен път "Виа Понтика". Това се прави чрез опъстеняване на птици. Опръстеняването е един от най-простите и същевременно важни методи за изучаването на птиците и тяхната миграция. Това маркиране позволява да се следи както движението им в рамките на дадена територия, така и миграцията на дълги разстояния от и до техните места за зимуване. Опръстеняването често е и единственият начин да се наблюдава продължителността на живота при птиците и възрастта, в която достигат полова зрялост и започват размножаване. Благодарение на него се генерират данни за степен на оцеляване, причини за смърт, възраст и размер на популацията за даден вид птица.

Други цели на лагера са обучението на нови изследователи и опръстенители на птици, както и на доброволци от всички възрасти в изучаване и опазване на природата.

Какво постигнахме от 2019 г. насам?

За изминалите четири полеви сезона на лагера (2019-2022 г.) са уловени и опръстенени общо 53717 птици /вкл. повторните улови/ от 124 вида. Голяма част от уловените птици са измерени и фотографирани, определен е полът и възрастта им. Голям е броят на местните повторни улови, включително и от предходни години.Също така птици, опръстенени по време на лагера вече са регистрирани в други държави – в Румъния, Албания, Израел, Украйна. На Дуранкулак пък уловихме птици, опръстенени в Беларус, Словакия, Финландия, Румъния и Естония. Уловени бяха и четири много редки или нови за българската орнитофауна вида птици. Нов за българската орнитофауна е вида тъмен певец (Phylloscopus fuscatus). За втори път у нас е регистрирана и за първи път е уловена синеопашка (Tarsiger cyanurus). Бяха  уловени и един жълтовежд певец (Phyloscopus inornatus) и 4 кралчеви певци (Phylloscopus proregulus), които също са много редки видове за българската орнитофауна, виждани по-малко от 10 пъти преди това. Други редки видове птици от които бяха уловени по 2-10 екз. Общо са червената чинка (Carpodacus erythrinus), жълтоглавата овесарка (Motacilla citreola), червеногушата бъбрица (Anthus cervinus), малката бекасина (Lymnocryptes minima) и ливадния дърдавец (Crex crex).  

За четирите сезона на работа в активностите на лагера се включиха общо 140 експерти и доброволци. В резултат на извършената работа бяха публикувани три научни статии включващи по-интересните орнитологични находки:

https://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/pdfs/000468000422021.pdf

https://www.researchgate.net/publication/337821790_Species_composition_and_numbers_of_birds_captured_at_Durankulak_ringing_camp_NE_Bulgaria_during_autumn_2019

https://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/article.php?id=000514000452023

Къде и кога?

Лагерът се провежда на брега на Черно море, в защитена зона “Дуранкулашко езеро”. Спането и опръстеняването се случва на палатки в периода 15 август - 1 ноември всяка година. Наша основна движеща сила са доброволците и вашите дарения, с които осигуряваме и поддържаме научно-техническата и битова база на лагера:

  • алуминиеви пръстени за опръстеняване и специални клещи за тяхното отваряне и затваряне около крака на птицата
  • електронни везни и шублери за определяне на тегло и размери
  • мрежи и колове за улов на птиците
  • гориво за транспорт на доброволци, опръстенители и отговорник смени до лагера през цялата продължителност на полевия сезон
  • храна

Нуждаем се от Вашата подкрепа, за да продължим дейността си по изследване на дивата природа на България и да подпомагаме науката по изучаване на птиците.

  

Durankulak Ornithological Bird Ringing Camp

In Memoriam

On August, 9th, 2023, Professor Dr. Petar Shurulinkov passed away - the man whose idea was to create the Durankulak Birdringing Camp. He was an ornithologist, zoologist, with an active nature protection position, participated and scientifically substantiated the need for the creation of dozens of protected areas under the Law on Protected Areas and Natura - 2000; developed the goals and management plans for these protected areas; participated in hundreds of expert meetings with ministries and control bodies; developed the goals and management plans for these protected areas; participated in hundreds of expert meetings with involved ministries and control bodies; invited as an expert in dozens of wildlife conservation court cases. Prof. Dr. Shurulinkov stood up with the power of science and his comprehensive knowledge against investment proposals with a negative impact on the fauna – such as building wind generator parks, photovoltaic parks, quarries for the extraction of minerals and aggregates, tourist and sports complexes. An active participant in the fight for the protection of Bulgarian forests and many other important and vulnerable habitats. Main researcher and defender of Bulgarian avifauna. The volunteers of the Durankulak Birdringing Camp thank to prof. dr. Shurulinkov for his contribution to the protection of the Bulgarian nature and we will do everything in our power to continue successfully conducting the Durankulak Birdringing Camp.

 

Who we are

We are Durankulak Bird Ringing Camp!

Our camp was launched in 2019 and takes place annually ever since. It’s a joint initiative by the Bulgarian National Museum for Natural History (NMNHS), the Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian Academy of Sciences (IBER-BAS), Balkani Wildlife Society, Le Balkan Foundation - Bulgaria and Dutch bird ringer Patrick Bergkamp.

What we do and why it’s important

Our primary objective is to study and document bird migration through Via Pontica - Europe’s second largest migration route, which runs along the Western part of the Black Sea Biogeographic Region. We do this by ringing birds!

Bird ringing is one of the simplest yet most important ways of studying birds and bird migrations. By marking birds, we can track both their movements within a specific territory and migrations across long distances to and from their wintering grounds. Ringing is often the only way we can observe birds’ lifespans and the ages at which different species reach sexual maturity and begin to breed. Bird ringing provides population ecologists with crucial data on survival rates, causes of death, age distribution and population size for a given bird population. 

We also train new bird ringers and aspiring bird researchers as well as educate volunteers of all ages about nature study and preservation.

What we’ve achieved since the beginning 

For the past four field seasons of the camp (2019-2022), a total of 53717 birds /including recaptures/ of 124 species have been captured and ringed. Most of the captured birds have been measured and photographed, sex and age determined. Also birds ringed during the camp have already been recorded in other countries - Romania, Albania, Israel, Ukraine. On Durankulak we caught birds ringed in Belarus, Slovakia, Finland, Romania and Estonia. We also caught four very rare or new for the Bulgarian ornithofauna bird species. New to the Bulgarian ornithofauna is the species of Dark-crowned Warbler (Phylloscopus fuscatus). For the second time in Bulgaria was recorded and for the first time was caught a Blue-tailed Godwit (Tarsiger cyanurus). One Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) and 4 Pallas's Leaf-Warblers (Phylloscopus proregulus), which are also very rare species for the Bulgarian ornithofauna, and which have been caught less than 10 times before. Other rare bird species of which 2-10 specimens were caught. In total are the Red Finch (Carpodacus erythrinus), the Yellow-headed Bunting (Motacilla citreola), the red-throated pipit (Anthus cervinus), the Lesser Snipe (Lymnocryptes minima) and the Corn Crake (Crex crex). 

A total of 140 experts and volunteers took part in the camp's activities over the three seasons.

As a result of the work, three scientific papers were published including the more interesting ornithological findings:

https://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/pdfs/000468000422021.pdf

https://www.researchgate.net/publication/337821790_Species_composition_and_numbers_of_birds_captured_at_Durankulak_ringing_camp_NE_Bulgaria_during_autumn_2019

https://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/article.php?id=000514000452023

When & Where

Our camp takes place on the Black Sea coast in the protected area of Lake Durankulak. Every year, between 15 August - 1 November, we live in tents and ring birds. Our work is critically dependent on volunteers and donations to secure and maintain the camp’s equipment and scientific facilities:

  • aluminum rings and pincers for placing, securing or removing if needed the ring from around the bird's leg
  • weight scales and calipers for measuring the birds
  • mist nets and poles for bird capturing
  • fuel for the transport of volunteers, bird ringers and shift coordinators to the camp throughout the entire duration of the field season
  • food

We need your support to continue our research on birds and Bulgaria’s wildlife.

Новини и коментари

Основна снимка
Деница Любенова
Дарения
 5,455  лв.

Целева сума
 8,000  лв.
Край на кампанията
05.09.2023
Дарители
61

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Национален природонаучен музей - БАН

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Веселин Петров  35  лв.
Анонимен дарител  25  лв.
Miguel  20  лв.
Станислав Шурулинков  200  лв.
Яна Мирева  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Деница Любенова

QR Code на кампанията

Подкрепете Опръстенителен орнитологичен лагер Дуранкулак 2023 - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта