Всички кампании

Подкрепи децата с аутизъм в Център 'Красив ум'!


For English - scroll below

Ние сме Терапевтичeн център «Красив ум», нашата цел е да повишим разбирането за аутизма и менталните заболявания и да направим възможно децата с този синдром да се развиват и живеят щастливо в един толерантен и добронамерен към тях свят. Нашият Център работи в посока терапия и психологическа и логопедична подкрепа за децата и техните семейства, така че те да станат самостоятелни, уверени възрастни.
Много известни личности са диагностицирани с диагноза аутизъм - Антъни Хопкинс, Ейбрахам Линкълн, Лео Меси. Потeнциалът на хората с аутизъм е голям - с нужната терапия и подкрепа те могат да постигнат много!

Как ще го постигнем? Създадохме кампанията «Красив ум» за да съберем приятели, партньори и ресурси за Терапевтичния център с оборудване на ергозала и кабинет за логопед и психолог. Менталното и физическото здраве са взаимно допълващи се, затоваще създадем и външна част, в която децата да се движат и укрепват - оборудване на двора със съоръжения, подходящи за деца с двигателни проблеми.

За целта са ни необходими 15000 лв., които ще съберем чрез благотворителни базари, събития и онлайн дарителска кампания. Дотук сме набрали 3500 лв. чрез Коледна и мартенска кампании.

Подкрепете ни, за да има в Русе място, където децата със специални потребности и техните семейства ще получават разбиране и помощ от квалифицирани специалисти!

Повече за нас:
Сдружението «Деца и околна среда» от 12 години ръководи детско заведение с яслена и градинска група и занималня. Децата със специални потребности са винаги добре дошли при нас. През годините много деца са минали през заведението ни и уверени са продължили нагоре по образователната стълбица. Едно от тези деца е слънчевото момиченце от снимката - Рая. Рая дойде при нас на шестгодишна възраст, комуникираше предимно на английски, имаше дефицит на внимание и чести нервни кризи. Сега тя идва при нас само през ваканциите, учи в масово училище без придружител и се справя много добре. Успехите на Рая са и наши успехи и с гордост гледаме как се превръща в едно прекрасно младо момиче.

 

Можете да подкрепите кампанията и чрез дарителски SMS с кодова дума DMS KRASIV UM на 17777 за трите мобилни оператора

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех“ с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. 

 

We are the "Beautiful Mind" Therapeutic Center, our goal is to increase the understanding of autism and mental illnesses and to make it possible for children with this syndrome to develop and live happily in a tolerant and benevolent world. Our Center works in the direction of therapy and psychological and speech therapy support for children and their families, so that they become independent, confident adults.Many famous people have been diagnosed with mental problems. Anthony Hopkins, Abraham Lincoln, Leo Messi have been diagnosed with autism. The potential of people with disabilities is great and we think that with the necessary therapy and support they can achieve a lot and occupy significant roles in our society. community. How will we achieve it? We created the «Beautiful mind» campaign to gather friends, partners and resources for the Therapeutic Center with equipment for a work room and an office for a speech therapist and a psychologist. Mental and physical health complement each other, so we will also create an outdoor area for children to move and strengthen - equipping the yard with equipment suitable for children with mobility problems. For this purpose, we need BGN 15,000, which we will collect through charity bazaars, events, campaigns on the online donation platforms Platformata.bg and DMSbg.com. So far, we have raised BGN 3,500 through the Christmas and March campaigns. 

Support us so that there is a place in Ruse where children with special needs and their families will receive understanding and help from qualified specialists. 

More about us: For 12 years, the "Child and Environment" Association has been running a children's institution with a nursery, a garden group and a study hall. Children with special needs are always welcome at us. Over the years, many children have passed through our institution and confidently continued up the educational ladder. One of these children is the sunny girl from the photo - Raya. Raya came to us at the age of six, she communicated mostly in English, had attention deficit and frequent nervous crises. Now she comes to us only during the holidays, studies in a mainstream school, without a companion and she is doing very well. Raya's success is our success, and we are proud to watch her grow into a wonderful young girl. 

Новини и коментари

Основна снимка
Радостина Андреева
Дарения
 2,438  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
31.08.2023
Дарители
19

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение “Деte и околна среда” - Русе / Child and Environment Association - Russe

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  150  лв.
Мартин Димитров  300  лв.
Анонимен дарител  5  лв.
Йорданка Пейчев  100  лв.
Анонимен дарител  250  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
ръчно изработени картички от децата /
handmade cards from our children

Общо 20 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Радостина Андреева

QR Code на кампанията

Подкрепи децата с аутизъм в Център 'Красив ум'! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта