Всички кампании

Реставрация на църквата 'Св.Пророк Илия', с.Режанци, община Брезник(3)


[For English scroll down]

        Продължение на кампанията за реставрацията на църквата 'Св.Пророк Илия', с.Режанци, община Брезник! 

          Благодарим изключително много на всички за даренията досега! Събраните средства с помощта на Платформата БГ са 7 840 лв.! Отваряме дарителска кампания за 20 000 лв., които са нужни за пълното възстановяване на почти унищожения покрив. В късната есен на 2020 г., покрихме покрива на храма с мембрана, която да защити църквата от дъждовете и снеговете, които да повредят стенописите и олтара, направихме и аварийно укрепване и ремонт на дървената конструкция на екзонартекса. 

Благодарим отново на всички дарители до момента, надяваме се заедно да успеем да съхраним прекрасната църква "Св.Пророк Илия", с.Режанци!

Нашият план е реставрационният процес да протече в два етапа, като първият и много важен е да бъде сменен изцяло покривът на църквата, за да може да се спаси това, което е останало от стенописите във вътрешността на храма. За тази цел са необходими около 30 000 лв., които се надяваме да съберем и с Вашата активна помощ.

       Храмът „Св. Пророк Илия” е деклариран в НИНКН като архитектурен и художествен паметник на културата. Храмът е собственост на Софийската света митрополия.Църквата „Св. Пророк Илия” представлява еднокорабна, триконхална, сакрална сграда без нартекс. По източната и западната фасада се забелязват слабо изявени анти. Архитектурният план и частично разкритите стенописи върху северната стена в храма дават основание да отнесем нейното изграждане към XVII век. Първоначално изградена като енорийска, в днешни времена църквата е недействаща гробищна. По-късно, през епохата на Възраждането е променяна вътрешната архитектура на църквата, заедно със стенописната украса. По времето, когато става гробищна се изгражда дървеният екзонартекс за подслон на скърбящите. По отношение на стенописната украса, ясно различими са два слоя стенописи от XIX век, като за единия според проф.Асен Василиев се предполага, че е на Яначко Станимиров, зограф от с.Брезе.

     Кратко научно изследване за църквата „Св. Пророк Илия” е публикувано в „Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България” (стр.527) - издание на Института за изследване на изкуствата към БАН. Проучването на храма продължава и до днес, а с него расте и желанието този ценен християнски паметник да бъде спасен от разрушаване, за да стане действащ отново.

    По отношение на актуалното състояние на храма, в конструктивно отношение се забелязва силно повредения покрив и пукнатина по западната фасада, провисване в резултат на гниене на конструкцията на екзонартекса и дървените части на интериора. Няма сведения до този момент за реставрационни процеси във вътрешността на църквата. Стенописите са в аварийно състояние – от покрива на храма прониква вода при валеж и тя уврежда стенописните слоеве. В църквата няма осветление, иконите от олтара са свалени и се намират в кметството, тъй като е бил направен опит за кражбата им.

     Основна цел на настоящия проект и последващите строително-монтажни реставцационни работи е възстановяването на средата такава, каквато е била по времето на нейното създаване. Имайки предвид степента на застрашеност на културната ценност, нейната принадлежност към определен исторически период и категорията на значимост, смятаме да спасим от разрушаване сакралната сграда.

     Нашият план е реставрационният процес да протече в два етапа, като първият и много важен е да бъде сменен изцяло покривът на църквата, за да може да се спаси това, което е останало от стенописите във вътрешността на храма. За тази цел са необходими около 30 000 лв., които се надяваме да съберем и с Вашата активна помощ.

     Скъпи приятели,

     Видях църквата „Св.Пророк Илия“ за първи път преди три години – имах нужда от тема за магистърската си работа и исках да опиша църква, за която не е правено това преди. Помолих за съдействие Мариела Стойкова, изкуствовед при Национална галерия музей за християнско изкуство – Криптата. Благодарение на нея видях църквата и се появи в мен желание за съживяване на този неголям храм, който е изключително интересен и неизследван до този момент.

      Имаме подкрепата на местната власт в лицето на г-жа Надя Миланова, кмет на с. Режанци, и на църковното настоятелство с неговия председател отец Константин Стойчев. Регистрирахме сдружение с идеална цел „Св.Пророк Илия, с. Режанци“, което да осъществява и координира всички действия в тази насока. Архитектурният екип, ръководен от арх. Иван Стойчев, е в процес на изготвяне на проектната документация за укрепването и реставрацията на сградата на църквата. Този екип, както и реставраторският, който ще изготви съответния проект за реставрация на стенописите, иконите, олтара, се отказаха от хонорари, като това е техният принос в благородната ни кауза.

      Имаме подкрепата и на НБУ в лицето на д-р Владимир Димитров, заместник-ректор на Нов български университет и член на Управителния съвет на сдружението.

      Надяваме се с ваша помощ да можем да съхраним и за идните поколения достигналото до нас културно наследство!

“....не е в многото доброто, а в доброто е многото...”
Из Завета на Свети Иван Рилски

Това е първият етап от набирането на средства за църквата "Пророк Илия" с. Режанци. Събраната сума ще се използва за първоначална фаза по подмяна на покрива на храма.

 

[English version]

Extension of the campaigns for restoration of the church "St. Prophet Elijah", village of Rezhantsi, municipality of Breznik!

Thanks to everyone for the donations so far!The funds raised with the help of the Platformata BG are BGN 7,840! We are opening a donation campaign for BGN 20,000, which is needed for the complete restoration of the almost destroyed roof. In the late fall of 2020, we covered the roof of the temple with a membrane to protect the church from rain and snow, which would damage the frescoes and the altar, and an emergency reinforcement and repair of the wooden structure of the exonarthex was carried out.

Thanks again to all donors so far, we hope together to preserve the beautiful church "St. Prophet Elijah", Rezhantsi!

The church „St. Prophet Elijah” is located in the village Rezhantsi, near the town of Breznik. The architecture plan and partially uncovered murals on the north wall of the Holy site, indicate that probably the church was build in XVIIth century. No doubt in the period of the Bulgarian National Revival the murals and also the exterior and interior architecture of the church “St. Prophet Elijah” were changed several times. Nowadays we can distinguish two different layers of frescos from XIXth century.

                A brief study of the church „St. Prophet Elijah” was published in the academic publication „Corpus of mural paintings from the first half of the 19th century” (p.527), а voluminous book which is the outcome of a three-year project funded by the Bulgarian National Science Fund (BNSF), Ministry of Education and Science conducted by a team of experts from the Institute of Art Studies, BAS and associates from universities and museums across the country. Currently the study of the Holy site continues and with it grows the desire to revive and safe the church „St. Prophet Elijah” of collapsin.

                The church „St. Prophet Elijah” is with the status of immovable cultural value category of local importance, although the condition of the holy place is critical. The roof is collapsing and leaking which causes damage to the murals and the church itself. Presently the holy place „St. Prophet Elijah” is closed to the public and needs emergency and complete restoration.

                We hope with your help we can be able to preserve this cultural heritage for next generations!

Новини и коментари

Основна снимка
Юлия Върбанова
Дарения
 258  лв.

Целева сума
 20,000  лв.
Край на кампанията
10.07.2021
Дарители
3

Категория на кампанията : Култура / изкуство

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Св. Пророк Илия с. Режанци"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Стефан Георгиев  50  лв.
Александър Геров  100  лв.
Анонимен дарител  108  лв.

Инициатор

Основна снимка
Юлия Върбанова

QR Code на кампанията

Реставрация на църквата 'Св.Пророк Илия', с.Режанци, община Брезник(3) - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта