Всички кампании

Отговорът е в семейството! / The answer always lies within the family!


For English see below

Жени, които ни търсят като единствена възможност да получат разбиране и подкрепа безплатно от психолог, юрист, социален работник, за себе си и децата си. Насилници, които осъзнават, че агресията и гневът им са по-силни от тях и имат нужда от професионална помощ, за да ги преодолеят. Ние от „Център отворена врата“ – Ловеч и „Център Динамика” – Русе сме помогнали на повече от 500 семейства в консултативните ни центрове в Ловеч, Троян и Русе. Жените обект на домашно насилие са много повече, всяка четвърта в България. Може би някои от тях са до вас?

През годините разбрахме, че няма бивши клиенти! Хората, които успяват да се справят с кризата на взаимоотношенията в семейството, продължават да се обръщат към нас, защото получават реална помощ.

Подкрепете труда на нашите психолози и социални работници, за да продъжим да работим! Ние нямаме постоянно финансиране от държавата, а когато имаме, то е недостатъчно. Заедно можем да намерим отговора, който е в семейството!

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS SEMEISTVO на номер 17 777 за трите мобилни оператора.

Ето историите на само две от стотиците жени, на които сме помогнали досега:

Завършила съм право и живея заедно с двете си прекрасни деца на 11 и на 6 години. Днес знам как да пазя себе си, да постигам мечтите си и да пазя семейството си! До преди 3 години това не беше така, защото бях в омагьосан кръг, от който не знаех дали ще изляза жива. Не знаех дали ще успея да предпазя децата си от ужаса, който виждаха. Понасях жестоки побоища от баща им – счупен нос, счупена ръка. След нанесен побой той си вземаше отпуск и стоеше плътно до мен, страхуваше се да не подам сигнал. И така докато ми минат синините. Случваше се да избягам с децата си, но той ме намираше и всичко започваше отначало. Знам, че има много жени, които разпознават тази история като своя и трябва да повярват, че има и друг живот без насилие. Сега като юрист помагам на жени, преживели домашно насилие да продължат напред.

 

Днес тя е успешна жена, професионално реализирана, с ясна визия за бъдещето си и на трите си деца. Марина е на 30 години, преминала през ада на домашното насилие. В продължение на 12 години е търпяла физически и психически тормоз в името на това децата й да имат пълно семейство. Преди 2 години ние от сдружение „Център Динамика” й помогнахме да повярва в себе си и да се справи с кризата. Продължи самостоятелно по житейския си път, реши да завърши прекъснатото преди години образование по бизнес мениджмънт. Само за последната година Марина има няколко лични победи, които още повече я мотивират. Тя говори английски и усвои втори чужд - румънски. Започна по-квалифицирана и високоплатена работа като специалист „Продажби” в международна компания. Паралелно с това успя да се дипломира и в магистърска програма „Мениджмънт на европейски проекти” на РУ „Ангел Кънчев”. Марина вярва, че успехът й се дължи на упоритост и много труд. Мечтае децата й да са щастливи и да има време за себе си – обича да танцува народни танци.

The answer always lies within the family!

Women, contacting us as a last opportunity to receive support and understanding from a psychologist, a lawyer or a social worker for free – for their children and for themselves. Abusers, realizing that aggression and anger have overpowered them and seek professional help in taking control back. We, the team from the “Open Door” Centre, Lovech and the “Dinamika” Center, Ruse, have supported more than 500 families at our consulting center in Lovech, Troyan and Ruse. Women, subjected to domestic abuse are so many, every fourth woman in Bulgaria. Maybe you even know some of them?T

hroughout the years we came to realize there are no ex-clients. People, who manage to overcome the crisis in the family relationship, continue seeking us, because we provide them with tangible support.

Support our psychologists and social workers, so that we can continue working! We don’t have regular state financing, and when the state does finance us, it is not enough.Together we can find the answer, and the answer always lies within the family!

You can support the campaign with a donation text message reading DMS SEMEISTVO to 17 777 for all three national mobile providers.

Here are just two stories out of hundreds:

I graduated at law and today I live together with my two lovely children – 11 and 6. Today I know how to protect myself, achieve my dreams and protect my family. Three years ago that was not the case, I was in a vicious circle and I didn’t know if I would get out of it. I didn’t know if I would be able to protect them from the horror they had to witness. I succumbed to terrible beating from their father – a broken nose, a broken arm. After the beating he took leave from work so that he can prevent me from reporting him. Watching me closely until the bruises healed. Sometimes I managed to run away with my children but he managed to find me and everything started all over again. I know there are many people who recognize themselves in this story. I want them to believe there is another life – a life without abuse. Now, I offer legal help to women, having suffered domestic violence.  

Today she is a successful woman, having a job and a clear vision for the future – her own and her children’s future. Marina is 30 and she survived the hell of domestic violence. For 12 years she has suffered physical and psychological abuse so that her children could live in a family with a mother and a father. Two years ago we, the “Dinamika” Center helped her believe in herself and manage the crisis. She continued her life as an independent woman and decided to finish her education in business management. During the past year she achieved several personal victories which make her particularly proud of herself. She speaks English and Romanian. She started a highly-qualified and very well paid job as a Sales specialist in an international company. She also managed to graduate with a Master’s degree from the Ruse University in the “European Projects Management” program. Marina believes that her success is due to hard work and perseverance.

Новини и коментари

Основна снимка
Златка Мачева
Дарения
 4,745  лв.

Целева сума
 5,000  лв.
Край на кампанията
05.05.2021
Дарители
6

Категория на кампанията : Човешки права

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: фондация "Център отворена врата" Ловеч и сдружение "Център Динамика" Русе

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  2,500  лв.
Нели Георова  5  лв.
BCause - Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие  2,000  лв.
Веселина Йорданова  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Златка Мачева

QR Code на кампанията

Отговорът е в семейството! / The answer always lies within the family! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта