Общи условия за ползване на Платформата

"Платформата" (Platformata.bg) е сайт на Фондация “Бикоуз в помощ на благотворителността”, с адрес България, София, бул. "Витоша"№ 65, етаж 2, ап.5, наричана по-долу за краткост Фондацията. Представлява онлайн платформа за набиране на дарения за благотворителни кампании.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия на "Платформата", преди да я използвате. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фондацията, с който получавате правото да използвате услугите на "Платформата" при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на "Платформата" и Фондацията. Чрез достъпа до (зареждането на) "Платформата" Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте "Платформата".


1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на "Платформата".
"УСЛУГА/УСЛУГИ" на сайта включват:
• Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
• Създаване на благотворителен апел/кампания за еднократно набиране на средства
• Създаване на профил/представяне на основните дейности за редовно/месечно дарителство към благотворителни организации
• Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за услугите на сайта;
• Получаване по имейл на съобщения и бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
• Създаване на собствена подстраница за фондонабиращи кампании сред служители и външни публики в раздел Компании (за компании)

2. РОЛИ
2.1. Фондацията:
- администрира "Платформата": одобрява всички получатели; одобрява и публикува създадените от инициаторите кампании; създава по заявка и след одобрение представянето на организациите в раздела за редовно дарителство; създава по заявка и след одобрение подстраници на компании за фондонабиране; превежда даренията на получателите;
- развива "Платформата" като посещаемост и видимост;
- популяризира включените кампании пред фирми, дарители и доброволци, когато това е възможно.
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да влиза в следните роли:
2.1. ИНИЦИАТОР: физическо или юридическо лице без ограничение. Включването в Платформата става чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.
2.2. ДАРИТЕЛ: физическо или юридическо лице. Включването в Платформата става чрез създаване на профил, който съдържа потребителско име и електронна поща.
2.3. ПОЛУЧАТЕЛ: физическо или юридическо лице. Инициаторът описва Получателя в кампанията, която създава. Получател, Инициатор и Дарител могат да/могат да не съвпадат.

3. ИНИЦИАТОР
3.1. Инициаторът може да създава кампания. Кампанията включва заглавие, финансова цел, срок за даряване (до 6 месеца), снимки, видео, текст-апел, лична история, представяне на получателя, новини, линия, показваща растеж на даренията, възможност за Facebook интеграция, затваряне и отчитане. Кампанията е свързана с Получател на набраните дарения. Инициаторът попълва и подава въпросник, описващ кампанията.
3.2. Един инициатор може да създаде неограничен брой кампании.
3.3. Инициаторът може да поиска от фондацията да създаде представяне на организация в раздела за редовно дарителство или подстраница на компания в раздела за компании чрез имейл или обаждане. Заявката подлежи на одобрение.

4. ДАРИТЕЛ
4.1. Дарителят може да:
• дарява без / с регистрация;
• дарява анонимно или явно;
• дарява онлайн през виртуален ПОС терминал или чрез PayPal, или по банков път;
• дарява дългосрочно за организация от раздел Редовно дарителство
• получава отчети;
• получава документ за направените от него дарения – при желание (договор, служебна бележка);
• вижда своята активност по дати и апели в историята на профила си;
• коментира;
• изпрати кампанията на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+.
• популяризира кампания, за която дарява чрез банер на Платформата и линк на свой сайт, страница в социални мрежи.
4.2. Фондация “Бикоуз в помощ на благотворителността”, според правилата си за мерки срещу изпирането на пари е длъжна да идентифицира дарителя и може да изиска от дарителите информация, за да направи това.
4.2. Ако дарителят-физическо лице желае да ползва данъчните облекчения по ЗДДФЛ, попълва допълнително трите си имена и лични данни за издаване на служебна бележка на годишна база.
4.3. Ако дарителят-фирма желае да сключи договор и да ползва данъчните облекчения по ЗКПО, попълва допълнително данните на фирмата – име, адрес, ЕИК и представляващо лице.

5. ПОЛУЧАТЕЛ:
5.1. Получатели могат да бъдат:
5.1.1. Юридически лица:
• организация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, или Закона за народните читалища,
• община,
• образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка
• религиозно настоятелство, регистрирано вероизповедание,
• друго юридическо лице, което не е търговец, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели.
Търговски дружества не могат са бъдат получатели на дарения, но могат да бъдат Инициатори и да използват възможностите на Платформата, за да привличат дарения и дарители.
5.1.2. Физически лица:
• Физически лица, нуждаещи се от лечение в България или чужбина, които не са в състояние да го платят.
• Физически лица, които се нуждаят от финансова помощ за участие в конкурси, състезания, олимпиади и други форми за изява на таланти – за пътни и престой, такса участие, закупуване на инструменти, технически средства, материали.
5.2. Получателите имат ключова роля в Платформата и трябва да:
• Бъдат информирани, че в Платформата се създава кампания, за да се набират средства в тяхна полза. Това е задължение на Инициатора, като Фондацията подпомага процеса, ако инициаторът няма точни контакти.
• Бъдат одобрени.
• Бъдат активни и актуализират информация за кампаниите си в своите сайтове и социални мрежи.
• Периодично да изпращат отчети, които се представят пред дарителите чрез сайта.
5.3. Получатели на редовно дарителство
В този раздел са представени одобрени получатели на дарения с цел финансиране на основни разходи, а не кампанийни проекти.

6. ОДОБРЕНИЕ

6.1. Одобрение на получателите
Платформата изисква Получателите да бъдат предварително одобрявани, тъй като Фондацията е посредник на даренията и носи отговорност за законосъобразността на даряването и проследяването на отчетността.

Получателите се одобряват при създаването на първа кампания, предназначена да набира средства за тях. Периодично събираната информация може да бъде опреснявана при поискване от BCause.

Отговорност за предоставяне на информацията, нужна за одобряването на Получателя, носи самият Получател – физическо или юридическо лице. Инициаторът посочва контакти на Получателя и го информира за желанието си да създаде кампания в негова полза и за нуждата да предостави информация за одобрение на Фондацията.

Фондация BCause изисква документи за одобрение, които не могат да бъдат намерени в публични регистри с цел удостоверяване на правния статут и на способността на Получателя да употреби даренията по предназначение и с прозрачност.

Задължителните документи са описани тук.

6.2. Одобрение на кампаниите
Това одобрение не се прави по целесъобразност или по същество, Платформата предоставя инструменти за набиране на средства за различни цели, споделяни от различни групи и хора, а спрямо следните общи критерии:

- Яснота - кой, за какво и защо ще получи пари

- Нужда – описанието и придружаващите документи потвърждават ли необходимостта от кампания и обстоятелствата, свързани с нея

- Етични съображения – кампанията да не предвижда или провокира: i.)Дискриминация по какъвто и да било признак на лица и групи; ii.) Действия, уронващи достойнството на подпомаганите или на други свързани страни, използване на език на омразата и провокиране на напрежение или конфликти; iii.) Действия, свързани с политически цели.

6.3. Процедура
Попълненият при създаването на кампанията въпросник и прикачените документи се разглеждат от екипа на Фондацията. Екипът формулира препоръки към кандидатите, ако се налага, одобрява или отказва включване.

Срок за разглеждане и одобрение – до 3 дни, освен при поискани допълнителни документи.

За включване в раздел „Редовно дарителство" освен горното одобрение се изискват реализирани три успешни кампании в Платформата.бг.

 

7. ДОГОВОР И ПЛАЩАНЕ
7.1. За кампании в Платформата.бг
7.1.1. Фондацията и Получателят сключват рамков Договор за финансиране от участие на Получателя в Платформата. Договорът е със срок от три години от датата на първата одобрена кампания и в този срок Получателят може да има неограничен брой кампании или подновяване на същата кампания с нови обстоятелства. Договорът регулира начин на плащане на даренията, отчитане, подаване на актуална информация и визуализация. Договорът може да бъде продължаван.
Договорът се изпраща на Фондацията сканиран за стартиране на кампанията, а после и подписан оригинал по пощата.
(Изтеглете модел на рамков договор (нов: 2021), за да го попълните.)
7.1.2. Сумите, показвани в страницата на всяка кампания в реално време могат да не бъдат напълно точни. Това е така поради няколко причини, например: дарителят прави заявка да дари по банков път 20 лева, но дарява 30; прави заявка за 30 лева, но дарява 15 евро в PayPal или 29,25. Числата също не показват удържаните от оператора на плащането разходи за преводи в PayPal или виртуалния ПОС, както и таксите за управление на самата Платформа.
7.1.3. За всяка кампания на Получателя Фондацията извършва плащания. Набраните средства се изплащат между 10-то и 15-то число на месеца след този, в който приключва кампанията.
7.1.4. При надхвърляне на целевата сума на кампанията преди изтичане на срока й и при желание на Инициатора кампанията да продължи, следва предоговаряне между Инициатора и Фондацията. Това може да означава промяна на целевата сума или промяна в обстоятелствата в кампанията (допълващи дейности, разширяване на обхвата, удължаване на срока, друго).
7.2. За представяне в Раздел „Редовно дарителство“ на Платформата.бг
7.2.1. Организациите, които имат сключен рамков договор за участие в проекта на Фондация BCause за дарителство по ведомост, не сключват нов договор и получават даренията към тях според него.
7.2.2. Организации, които са одобрени за представяне в Раздел „Редовно дарителство“ сключват рамков договор за редовни дарения. Периодичността на плащанията се договарят в него.
7.3. За Инициатори, включително компании за подстраница в раздел За компании
7.3.1. В общия случай договор с Инициатора не се сключва, освен ако Инициаторът не поиска това поради специални условия, например желание да финансира удвояването на набраните дарения.

8. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Подаването на актуална информация е задължително условие за поддържане на кампанията активна. Информацията включва текстове, снимки, видео и медийни материали за събития, свързани с кампанията. Информация могат да подават Инициаторът и/или Получателят.
Актуалната информация ще бъде одобрявана съобразно Критерии за одобрение на съдържание.
Актуалната информация е необходима за обновяване на съдържанието и оттам на интереса към кампанията. При неспазване на това условие Фондацията ще преразгледа взаимоотношенията си с Получателя.

9. ОТЧЕТНОСТ
Отчетността е задължително условие за включване в Платформата. Фондацията носи отговорност за целесъобразното изразходване на даренията, включително финансово-отчетна, пред всички, участващи в Платформата.
Получателят-организация или физическо лице дължат отчет до 2 месеца след края на кампанията си или до 31.01. на всяка календарна година за кампании пез предходната година. Отчетът представлява разказ за постигнатото с получените дарения, опис на документите за разход (фактури, договори) и визуален материал – снимки, видео, медийни публикации. В отчета се декларира какви други дарения са постъпили за същата кампания. Фондацията може да прави посещения на случаен принцип и да изисква за преглед документи за разход, описани в отчета, по всяко време с одитни цели.
При недостигане на сумата до края на срока, включително и от други дарения, Получателят попълва Декларация за намерения за продължаване на набирането на средства и я изпраща сканирана на Фондацията.
За постъпващи дарения над 30000 лв. се прилагат изискванията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Фондацията е регистриран оператор на лични данни според Закона за защита на личните данни.

10. ДАРЕНИЯ
Даряване чрез Платформата в България по банкова сметка, PayPal или БОРИКА
Всички дарения към всички кампании се набират в сметки на Фондацията в банки и други платформи за плащания (като PayPal). Тя от своя страна превежда даренията по сметките на получателите.

Платформата.бг предлага три възможности за даряване - с банкови карти чрез виртуален ПОС, с PayPal и с банков превод. След като дарителят избере своя начин на дарение Платформата.бг създава заявка за дарение със сумата и в полза на кампанията, избрана от дарителя и го/я информира по ел.поща за това. След извършване на дарението, Платформата изпраща ново съобщение, че статутът на дарението вече е потвърден, то е добавено към общата сума, набрана от кампанията и дарителят може да бъде видян в списъка с дарителите на кампанията.
Одобрението на дарения, направени с карта се одобряват и показват автоматично.
Одобрението на дарения през PayPal и по банка се одобряват след справка в регистъра на PayPal и движението в банковата сметка. Това се прави от администратор на Платформата.

Бутоните на Платформата след опциите Дарение с PayPal и Дарение с кредитна или дебитна карта, Искам да даря отвеждат дарителя на следващата страница със стъпки за извършване на реалното плащане.

Бутонът след Дарение по банкова сметка не може да отведе до банковата сметка на дарителя и дарителят трябва сам да инициира дарение като напълно отделен процес, неподпомогнат от Платформата, като влезе в онлайн банкирането си или отиде в банков клон.

Дарителите, избрали анонимност, се показват като "Анонимен дарител".
Дарител, дарил два или повече пъти суми за една и съща кампания, при което е използвам един и същ имейл за своята идентификация, се показва с натрупване - едно име и обща сума на даренията.

Дарител, заявил една сума, а дарил друга сума, се показва в сайта със заявената, ако не е по-голяма от реално получената. Кампанията получава винаги действително получените дарения минус разходите и таксата за управление!


Даряване в САЩ с КАФ Америка
По силата на споразумение между Фондация Бикоуз и КАФ Америка, американските данъкоплатци могат да извършват дарения в Платформата.бг директно към американската КАФ Америка. КАФ Америка е регистрирана 501 (с) 3 организация и даренията към нея се ползват от данъчно облекчение за дарение.

След като дарите по сметката на КАФ Америка вашето дарение става невъзвръщаемо и е собственост на организацията. Вие не може да поставяте условия на КАФ Америка за неговото ползване. Всички плащания, които КАФ Америка прави от своите активи са единствено и само в нейния контрол и независими решения. Вие също така се съгласявате, че нямате право да получавате никакви облаги от КАФ Америка, Фондация Бикоуз или други крайни получатели в замяна на дарението си.

Дарителят може да предложи на КАФ Америка как да използва дарението в полето “purpose”. В случая имате възможност да предложите за подкрепа избраната от вас кампания в Платформата.бг – моля не пишете на кирилица (сайтът на CAF America не е кирилизиран), пишете с латински букви или на английски, използвайте номера на заявката си, за да улесните разпознаването на дарението.

Ще получите сертификат за данъчни цели директно от CAF America по мейл за дарения до 250 щ.д. и по поща за дарения над 250 щ.д.

Поради наличието на 8% такса и минимална стойност от 80 щ.д. от страна на CAF America, този вид дарителство е препоръчителен за дарения, по-големи от 1000 щ.д. или трябва да имате предвид, че от дарението ви винаги ще бъдат приспаднати 80 щ.д., дори то е да е в размер, по-малък от 1000 щ.д.

Даряване в раздел „Редовно дарителство“
Всички дарения към участващите организации се набират в сметката на Фондацията в онлайн платформата PayPal. В системата може да се дарява с или без регистрация в PayPal – ако нямате регистация може да дарите с банкова карта.

Даренията се показват в профила на набиращата редовни дарения организация чрез нарочна публикация/актуализация на Администратор, веднъж месечно.
Фондацията осчетоводява тези дарения отделно.

Даряване в раздел „За компании“
След създаване на подстраницата на компанията от Администратор дарителите на кампаниите, включени в нея могат да правят дарения по начина, описан в т. 10 по-горе като за индивидуално включените кампании.

Неразделна част от Общите условия на "Платформата" е следният документ:
Общи условия за взаимоотношенията между Фондация “Бикоуз в помощ на благотворителността” и дарители - физически и юридически лица

11. ТАКСИ
Фондацията получава направените дарения с удържани от оператора на плащането разходи за превод, които зависят от вида на използваната карта/сметка и държавата, от която се плаща, например в PayPal. Обичайно тези разходи са от 1,4% до 3%. По споразумение с Уникредит Булбанк, такива входящи разходи за преводите по банков път няма. Разходите за опцията Дари с CAF America са приблизително 7%.

От реално постъпилите суми (след горните удръжки от банки и оператори) Фондацията удържа 5% за покриване на разходите си за управление на "Платформата", одобрение, мониторинг и отчетност на участващите получатели и за разходи, свързани с популяризирането на Дарителската платформа. Фондация BCause не формира печалба от управлението на тази дарителска услуга.

За ориентиране:
Планирайте кампанията си със средно 7% за разходи и такси!
Ако кампанията ви е предимно в САЩ, тези разходи са минимум 13%!

12. АВТОРСКИ ПРАВА

12.1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

12.2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
12.3. Всеки Инициатор и Получател носи отговорност за собствеността върху снимките и видеоматериалите, които публикува в сайта.

13. РЕГИСТРАЦИЯ
Потребителите на "Платформата" могат да разглеждат съдържанието, без да се регистрират, но за да ползват пълната му функционалност, е необходима регистрация.

За да можете да предлагате кампании, да набирате дарения за кампании, трябва да имате регистриран акаунт/профил в системата на "Платформата".

Ползвайки "Платформата", Вие приемате условията за ползване и гарантирате, че отговаряте на изискванията за ползване на сайта.

Данните, които се предоставят при регистрация на акаунт/профил, се ползват единствено за целите на услугите, които "Платформата" предоставя.

С регистрирането си потребителят изрично потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се съгласява да ги спазва.

Регистриращите се потребители са длъжни да предоставят вярна и актуална информация за целите на регистрацията. В случай че това не бъде направено, "Платформата" ще третира тези действия като нарушение на Общите условия, което може да доведе до отказ на регистрация или до блокиране и изтриване на личния профил.

Потребителите на услугата нямат право да използват груби, цинични, непристойни или обидни думи и изрази. Потребителите нямат право да се представят за другиго, да използват чуждо име, псевдоним, с цел да въведат в заблуда или с цел да увредят, или да злепоставят другиго, или да създадат грешна представа за себе си.

"Платформата" си запазва правото да отказва регистрация или да блокира съществуващи профили по свое усмотрение.

Регистрираните потребители на "Платформата" приемат да получават регулярна информация по електронен път с най-важните новини относно платформата и проектите, публикувани на нея.

Регистрираните потребители на "Платформата" са отговорни за всички действия, които се извършват от името на техния профил и са длъжни да не предоставят на трети лица паролата за достъп до профила им.

Регистрираните потребители се съгласяват и дават разрешение на "Платформата" публично да оповестява потребителското име и имената им във връзка с идеи и инициативите, по които те активно участват като инициатор или съмишленик. В тази връзка, регистрираните потребители разрешават да бъдат изписвани потребителското и лично име от профила им на страницата на всеки проект, в който участват.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

"Платформата" си запазва правото да премахне потребителски профил по всяко време и без предупреждение.

Всеки потребител, създал акаунт в системата на "Платформата", има право по всяко време да редактира или изтрие профила си от системата. "Платформата" си запазва правото да пази информация за изтрити и редактирани акаунти.

15. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15.1. Фондацията е регистрирана като администратор на лични данни в електронния регистър, поддържан от Комисията за защита на личните данни.
15.2. С попълването на данните си при регистрацията си на "Платформата" потребителят се съгласява да предостави личните си данни на Фондацията и да предостави правото на Фондацията да администрира и обработва тези данни за целите на обработката на регистрацията на потребителя и предоставянето на услугите.

15.3. Потребителят може по всяко време да прекрати регистрацията си и/или да заяви желанието си неговата регистрация и свързаните с нея данни да бъдат изтрити от Фондацията.
15.4. Фондацията осигурява на потребителите, предоставили личните си данни, всички права, включително за достъп, ректификация и заличаване на данните съгласно Закона за защита на личните данни.

15.5. В Платформата не се допуска публикуване на лични контакти (телефон, електронна поща, адрес) на потребители.

16. БИСКВИТКИ
"Платформата" ползва cookies, за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Използваме тази информация, за да направим сайта по-добър.

"Платформата" може да записва IP адреса Ви. Бихме ползвали тази информация само, за да предотвратим измами, уловим проблеми и съберем демографска информация (анонимно).
Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да поддържаме сигурността на вашата информация.

"Платформата" се задължава да не предоставя информация за потребителите, които използват интернет страницата за други цели и/или нужди, извън тези, за които е създадена.

17. УПОТРЕБА НА СЪДЪРЖАНИЕТО
"Платформата" ви дава право да използвате (копирате и разпространявате) съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

Съдържанието, публикувано на "Платформата", е собственост на "Платформата" и/или неговите партньори и клиенти. Чрез използването на "Платформата" Вие се съгласявате да не използвате съдържанието на "Платформата" за продажба, опит за продажба, разпространение или показване на информацията с търговска цел, както и да не модифицирате съдържанието ѝ. Вие не може да продавате, модифицирате, разпространявате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

18. УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ

"Платформата" прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск.

Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. "Платформата" не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

"Платформата" не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

"Платформата" не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие на употребата на сайта.

19. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
19.1. Потребителите на "Платформата" декларират готовността си да ползват услугата само съобразно нейното предназначение и да не извършват неправомерни действия с нея. Потребителите на услугите нямат право да публикуват, качват, изтеглят, записват и разпространяват по какъвто и да е друг начин съдържание посредством "Платформата" което:

(i) Нарушава патенти, авторски и сродни права, търговска тайна, представлява лични данни на трето лице, поверителна информация и друга такава, забранена от закона.

(ii) Което е невярно, подвеждащо и неточно.

(iii) Което противоречи на разпоредби на закона, добрите нрави и обичаи в Република България

(iv) Което е реклама на други услуги и предмети, несвързани с целите на "Платформата" .

(v) Което съдържа вируси и друг софтуер, който може да навреди на софтуер или хардуер на "Платформата" или на неговите потребители.

(vi) Което създава лъжлива представа за друга личност.

19.2. Освен това потребителите на услугата нямат право:

(i) Да извършват действия, които биха натоварили прекомерно инфраструктурата на "Платформата" .

(ii) Да се опитват да смущават дейността на представяната "Платформата" услуга.

(iii) Да се опитват да заобикалят ограничения в предлаганите услуги, наложени от "Платформата" .

(iv) Да използват софтуер за индексиране на съдържанието на страницата.

19.3. При констатирано нарушение на правилата на сайта, Фондацията запазва правото да:

(i) Премахва или изменя всякакво съдържание, публикувано на "Платформата" от потребителите.
(ii) Блокира и изтрива потребителски регистрации на "Платформата" .

20. ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

"Платформата" позволява публикуването на препратки към електронни страници на трети лица. Препратки към електронни страници на трети лица и такива от електронни страници на трети лица към "Платформата" са изцяло отговорност на потребителите на платформата. "Платформата" не носи отговорност за съдържанието на електронни страници на трети лица и посещението им от свои потребители. В този смисъл "Платформата" не носи отговорност за вреди, нанесени на свои потребители от електронни страници на трети лица.

21. БАНКОВИ СМЕТКИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИ КАМПАНИИ В ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ

21.1. Платформата не допуска публикуване на препратки в други електронни страници за набиране на средства за кампании, одобрени за публикуване в Платформата, с изключение на кампании, които са включени в Единния дарителски механизъм DMS.

21.2. Платформата не допуска публикуване на банкови сметки и други канали за превеждане на средства.

22. ПРОМЕНИ

"Платформата" си запазва правото да променя Общите условия или да спира, изменя или прекратява предоставената услуга, като потребителите ще бъдат уведомени за това на интернет страницата на "Платформата" или чрез известие на имейла, предоставен при регистрацията им. В случай че след уведомяването на потребителя за промяната на Общите условия, той продължи да ползва услугите на сайта, това ще се счита за мълчаливо приемане от негова страна на тези промени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Възникналите спорове се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се отнасят към компетентния български съд.

 

Настоящите Общи условия са приети от управителните органи на Фондация “Бикоуз в помощ на благотворителността”. Актуализирани на 6 май 2020 година.

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта